Konferencja Wybrane aktualne zmiany w prawie gospodarczym oraz cyfryzacja spółek i innych organizacji – prawo a nowe technologie. Konferencja odbędzie się 11 marca 2021 roku ONLINE, start planowany o 10:00.

mar 5, 2021 Wydarzenia

Konferencja ma na celu prezentację zmian prawnych wynikających z postępującej transformacji cyfrowej gospodarki, w tym elektronicznych zgromadzeń, nowej formy prawnej, jaką jest P.S.A., w szczególności zasad udziału w formalnych zgromadzeniach z wykorzystaniem nowych technologii, organizacji głosowań, rejestracji przebiegu spotkań, zawierania umów w formie elektronicznej, przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej, dematerializacji akcji, wybranych zmian opodatkowania i  cyberbezpieczeństwa.

Konferencja będzie miała formę panelu dyskusyjnego. Moderatorem dyskusji będzie doc. dr Robert Pietrusiński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Tematy poruszone podczas konferencji będą przedmiotem szczegółowej analizy na warsztatach, które będą organizowane w późniejszym terminie.

Agenda

10:00 Wprowadzenie

1. Nowa/stara rzeczywistość, czyli spotkania zdalne. Zasady udziału w zgromadzeniu spółki kapitałowej z wykorzystaniem nowych technologii 

Realizacja potrzeb biznesowych – w sytuacji nagłej czy izolacji, e-WZA

Zarządzanie spotkaniami zdalnymi

Interakcja z uczestnikami w trakcie spotkań zdalnych

Rejestracja spotkań jako „dowód w sprawie”

Możliwość uczestnictwa w posiedzeniach zarządu i rady nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz udziału w zgromadzeniach wspólników i w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w świetle ostatnich zmian przyjętych w związku z epidemią koronawirusa,

Praktyczne aspekty przygotowania się do zdalnego organizowania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, jak również zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,

Składanie oświadczeń woli, w tym zawieranie umów w formie elektronicznej, w dobie aktualnych problemów wynikających z pandemii. 

2. Cyfryzacja usług i procedur biznesowych

Prosta Spółka Akcyjna

Tryb powstania, ustrój majątkowy, struktura organizacyjna, prawa i obowiązki akcjonariuszy.

Organizacja startup’ów. Zmiana Kodeksu spółek handlowych. Pozyskiwanie funduszy typu venture capital.

Dematerializacja akcji. Czy spółki akcyjne i komandytowo – akcyjne są nadal atrakcyjne?

Zmiany opodatkowania niektórych podmiotów gospodarczych. ZUS od umów o dzieło.

3. Cyberbezpieczeństwo i ryzyka związane z e-usługami prawnymi

Cyberbezpieczeństwo. Rozwiązania powodujące uchronić przedsiębiorcę przed cyberatakami. 

12:00 Podsumowanie, zakończenie

Organizatorzy:

Międzynarodowe Centrum Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Na Rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Agencja City Warszawa, Intertrading Systems Technology.

Termin

Konferencja odbędzie się 11 marca 2021 roku ONLINE, start planowany o godzinie 10:00, z wykorzystaniem platformy Cisco Webex. Link do wydarzenia zostanie przesłany w odpowiedzi na rejestrację. Udział wymaga instalacji aplikacji na komputerze (https://www.webex.com). Uczestnicy będą mieli możliwość zadawać pytania w trakcie wydarzenia.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konferencji w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub z innych przyczyn uniemożliwiających przeprowadzenie wydarzenia w terminie. W takim wypadku nowa data zostanie podana w ciągu 5 dni.

IST